امروز: جمعه 21 مرداد 1401
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه دسته: سایر رشته ها
بازدید: 130 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1330 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14

• 27 ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 2009 در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪی 100000 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ 22 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را دارد • ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮرﯾﺴﺖ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ از آﻟﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از آن از روﺳﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ • اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮاز اﻧﻮاع ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه،ترکیه،توریسمگردشگری،پاپلیک فایل

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر